Regulamin sklepu

Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep targi.salon-bielizny.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep targi.salon-bielizny.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu targi.salon-bielizny.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
     

 

§ 2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej targi.salon-bielizny.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MB-PRC Sp. z o.o., Solna 7/2, 91-423 Łódź, NIP 7262284261, REGON 472184750
3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązaneJ bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. PRODUKT – dostępne w Sklepie treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem targi.salon-bielizny.com 
9. STRONA – strona internetowa dostępna pod adresem targi.salon-bielizny.com 
10. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony Internetowej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU (zamiennie używane również jako UMOWA) – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego / Strony Internetowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt, w dalszej części Regulaminu zwana także umową;
13. SIŁA WYŻSZA– definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Produkty udostępniane w Sklepie internetowym / na Stronie internetowej stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Klient może złożyć zamówienie na Produkty  po podaniu  danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania zakupów anonimowo lub pod pseudonimem.
3. Aby móc korzystać ze sklepu/strony internetowej, w tym przeglądać i zamawiać produkty, należy spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: 
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią Internet
b. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
4. Jeśli do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, to informacja taka pojawi się każdorazowo w opisie danego Produktu.
5. Jeżeli Klient korzysta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania niespełniającego wymagań technicznych określonych w pkt.3.3. i 3.4 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz Produktów, oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość Usług świadczonych drogą elektroniczną; 
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
7. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może odebrać Klientowi prawo do korzystania ze sklepu internetowego, ograniczyć  dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego oraz dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
8. Informacje podawane przez Klienta w trakcie składania zamówienia muszą być prawdziwe, aktualne i dokładne.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli podane dane uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności prawidłową dostawę produktów. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu uzyskania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
9. Usługodawca ma prawo organizować okresowo promocje, których warunki będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę.

 

 

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca informuje, że oferowane przez Sprzedawcę Produkty cyfrowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie przysługujące Sprzedawcy i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z Treści Cyfrowych, w tym zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem czy jego dalszą odsprzedażą, skontaktuj się proszę pod tym adresem ada@salon-bielizny.com

 

 

§ 5. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Klienci mogą dokonać zakupu produktów w Sklepie poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie po podaniu  danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w okresie dostępności Sklepu targi.salon-bielizny.com. O dostępności Sklepu decyduje Sprzedający.
3. Klient kompletuje zamówienie poprzez wykonanie dalszych czynności technicznych umożliwiających złożenie zamówienia w oparciu o komunikaty wyświetlane w Sklepie oraz dostępne informacje.
4. Klient składając zamówienie ma możliwość modyfikacji zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru produktów i ich ilości oraz wpisania kodu promocyjnego, jeżeli Sprzedawca go posiada, do czasu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” 
5. Po wprowadzeniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych wyświetli się podsumowanie złożonego zamówienia.
6. Aby złożyć zamówienie należy zaakceptować regulamin, podać wymagane dane osobowe i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o sprzedaży. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Produkty Klientowi  po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania pełnej zapłaty.  Zakupione przez Klienta Produkty zostaną wysłane do Klienta w sposób i w terminie określonym w odpowiednim opisie Produktu. Jeśli nie możesz uruchomić dostępu do produktu, skontaktuj się ze Sprzedawcą pod adresem ada@salon-bielizny.com.  W zależności od produktu Sprzedawca zastrzega sobie możliwość utrzymania dostępu do Produktu przez okres określony  dla wybranego produktu.
8. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura. Dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy jako przedsiębiorca.

 

§ 6. PŁATNOŚĆ I CENA

1.  Zamówienia złożone w Sklepie/na Stronie mogą być opłacone:
a. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) –płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego
b. z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
2. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
3. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYPRO.S.A. Usługi te świadczy PAYPRO S.A. z siedzibą przy ul. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
4. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.
6. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.

 

§ 7. REKLAMACJE

1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę ponosi odpowiedzialność za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową. Niezgodność treści cyfrowych z umową ma miejsce w przypadku: 
a. opis, ilość, kompletność, oraz dostępność wsparcia technicznego Produktu są niezgodne z Umową,
b. Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
c. Produkt nie odpowiada próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.
3. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta jest zobowiązany do współdziałania ze Sprzedającym w celu ustalenia, czy niezgodność treści cyfrowej z umową jest spowodowana specyfiką cyfrowego otoczenia Klienta. Współdziałanie to powinno odbywać się w sposób rozsądny i wykorzystując środki techniczne, które będą dla Klienta jak najmniej kłopotliwe.
4. Jeśli Treść cyfrowa nie jest zgodna z warunkami Umowy, Konsument lub przedsiębiorca posiadający status konsumenta ma prawo żądać od Sprzedawcy, aby treść tę dostosował do ustaleń Umowy. Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania takiego żądania, jeśli dostosowanie Treści cyfrowej do wymagań Umowy w sposób preferowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta byłoby niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zobowiązany jest dostosować Treść cyfrową do postanowień Umowy bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji od Konsumenta lub przedsiębiorcy traktowanego jak konsument o jej niezgodności z Umową. Proces dostosowania nie powinien przysparzać Konsumentowi ani Przedsiębiorcy nadmiernych problemów, biorąc pod uwagę naturę Treści cyfrowej oraz cel, dla którego jest ona używana. Wszelkie wydatki związane z doprowadzeniem Treści cyfrowej do zgodności z Umową pokrywa Sprzedawca.
6. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma prawo zażądać obniżenia ceny lub rozwiązania Umowy, jeśli: 
a. Sprzedawca odmówił dostosowania Treści cyfrowej do Umowy, jak to opisano powyżej, 
b. Sprzedawca nie dostosował Treści cyfrowej do Umowy w odpowiednim czasie, lub gdy dostosowanie to wiązałoby się z nadmiernymi problemami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument, 
c. Treść cyfrowa nadal nie jest zgodna z Umową, nawet po próbach dostosowania przez Sprzedawcę, 
d. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową jest na tyle poważna, że uprawnia do bezpośredniego obniżenia ceny lub rezygnacji z Umowy, bez potrzeby wcześniejszego żądania dostosowania treści do Umowy, 
e. Na podstawie oświadczenia Sprzedawcy lub innych wyraźnych okoliczności wynika, iż Sprzedawca nie dostosuje Treści cyfrowej do Umowy w odpowiednim czasie lub bez powodowania nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta.
7. W razie rozwiązania Umowy z powodu jej niezgodności, Sprzedawca: 
a. nie ma prawa domagać się opłat za okres, podczas którego Treść cyfrowa nie była zgodna z Umową, nawet jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta korzystał z niej przed rozwiązaniem Umowy, 
b. musi zwrócić cenę tylko za tę część Treści cyfrowej, która nie była zgodna z Umową, a także za te elementy Treści cyfrowej, których dostarczenie nie jest już wymagane w wyniku rozwiązania Umowy, 
c. powinien dokonać zwrotu należności wynikającej z wykonania prawa do rozwiązania Umowy lub obniżenia ceny bez zbędnej zwłoki, a dokładnie w terminie 14 dni od dnia, kiedy otrzymał oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub obniżeniu ceny, 
d. zrealizuje zwrot przy użyciu tej samej metody płatności, którą zastosował Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, chyba że ten wyraził wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie pociąga za sobą dla niego żadnych dodatkowych kosztów.
8. Reklamacja dotycząca Treści cyfrowej niezgodnej z Umową może być złożona w każdej formie. Należy ją przesłać na wskazane dane kontaktowe Sprzedawcy. W reklamacji powinien znaleźć się opis problemu oraz dowód zakupu.
9. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać szczegółowe informacje, w tym: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, adres, datę transakcji, opis przedmiotu reklamacji, przyczynę, numer konta bankowego do ewentualnego zwrotu kosztów oraz dane kontaktowe.
10. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia, który następuje po dniu otrzymania informacji o reklamacji. Informacja o decyzji odnośnie reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia.

 

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

  • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Współorganizatorami;
  • c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
  • d) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 § 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sprzedawcy.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie salon-bielizny.com

 

 § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/